close

LÁI THỬ XE NISSAN TẠI NHÀ NGÓI COFFEE NGÀY 13/01/2024

S? Ki?n Tr?i Nghi?m & Lái Th? Xe Nissan t?i Minosa Coffee - Qu?n 11

Hãy cùng chúng tôi tham gia vào s? ki?n tr?i nghi?m và lái th? xe t?i Mimosa Coffee ?? c?m nh?n s? hi?n ??i, công ngh? tiên ti?n và ??ng c?p t? các dòng xe th??ng hi?u Nh?t B?n.

Thông tin chi ti?t:

- Th?i gian: 08:00 - 12:00, ngày th? 7, 09/12/2023

- ??a ?i?m: Minosa Coffee, s? 312, ???ng L?c Long Quân, Ph??ng 05, Qu?n 11, TP.HCM

Nh?ng tr?i nghi?m ??c ?áo:

- Tham gia ch??ng trình, b?n s? ???c t? tay lái th? nh?ng dòng xe ??y tính n?ng công ngh? c?a Nissan nh? Nissan Kicks, Almera và Navara.

- Chúng tôi ?ã dành riêng nh?ng ph?n quà t? Nissan cho nh?ng khách hàng tham gia lái th? xe.

- ??c bi?t, b?n có th? t?n h??ng không gian tho?i mái và th??ng th?c nh?ng th?c u?ng ngon lành mi?n phí ngay t?i s? ki?n.

- ??i ng? nhân viên t?n tâm c?a chúng tôi s? s?n sàng tr? l?i m?i th?c m?c c?a b?n và h? tr? b?n tìm hi?u v? các dòng xe c?a Nissan.

 ?u ?ãi ??c bi?t:

- B?n còn có c? h?i nh?n ?u ?ãi ??c bi?t t? Nissan Sài Gòn, n?u ??t c?c mua xe ngay t?i s? ki?n v?i m?c ?u ?ãi GI?M GIÁ TI?N M?T

??ng b? l? c? h?i tr?i nghi?m ??c ?áo này! ??ng ký lái th? ngay b?ng cách liên h?:

- Hotline/Zalo/Sms: 0978.80.80.81

- Inbox Fanpage Nissan Sài Gòn

Hãy s?n sàng tham gia s? ki?n ?? tr?i nghi?m nh?ng dòng xe tuy?t v?i t? Nissan và h??ng ?u ?ãi ??c bi?t t?i Mimosa Coffee vào ngày 09/12/2023. 

__________________________________________________

Nissan Sài Gòn ??i lý 3S Chính Th?c Nissan Vi?t Nam

• ??a ch?: 816 S? V?n H?nh, P.12, Q.10, TP.HCM

• Hotline Kinh doanh: 0978.80.80.81

• Website: www.nissansaigon.vn

• Fanpage: www.facebook.com/nissansaigonhcm

 

 

 

 

1